பதிப்பு February 6, 2023

நாள் என்றால் என்ன

நாள் என்றால் என்ன | ஜோதிட சாஸ்திரம் பாகம் 6

ஆசிரியர்: திருப்பூர் ஆர் எஸ் பழனிதுரை

பதிப்பு August 29, 2022

தினப் பொருத்தம் பார்க்கும் முறை | திருமணமும் பொருத்தமும்

ஆசிரியர்: திருப்பூர் ஆர் எஸ் பழனிதுரை

பதிப்பு August 28, 2022

திருமணத்தில் தசா நிலையம் நட்சத்திர பொருத்தமும் | திருமணமும் பொருத்தமும்

ஆசிரியர்: திருப்பூர் ஆர் எஸ் பழனிதுரை

பதிப்பு August 28, 2022

திருமணத்தில் நட்சத்திரப் பொருத்தம் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது? திருமணமும் பொருத்தமும்

ஆசிரியர்: திருப்பூர் ஆர் எஸ் பழனிதுரை

பதிப்பு August 28, 2022

திருமண பொருத்தம் எப்படி கணிக்க வேண்டும் | திருமணமும் பொருத்தமும்

ஆசிரியர்: திருப்பூர் ஆர் எஸ் பழனிதுரை

பதிப்பு August 28, 2022

திருமண பொருத்தம் எப்போது துவங்கியது, நூல்கள் யாவை | திருமணமும் பொருத்தமும்

ஆசிரியர்: திருப்பூர் ஆர் எஸ் பழனிதுரை

பதிப்பு August 28, 2022

ஆண் ஜாதகம் & பெண் ஜாதகம், எது முக்கியம் | திருமணமும் – பொருத்தமும்

ஆசிரியர்: திருப்பூர் ஆர் எஸ் பழனிதுரை

பதிப்பு August 28, 2022

கணவன் எப்படி இருத்தல் வேண்டும் | திருமணமும் – பொருத்தமும்!!

ஆசிரியர்: திருப்பூர் ஆர் எஸ் பழனிதுரை