மனிதனின் சக்திநிலை பற்றி பேசும்போது ஏழு சக்கரங்கள் குறித்துக் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். இவை மனிதனின் உடலில் காணப்படுபவை

Read More

எவ்வகை தானங்கள் எத்தனை தலைமுறைக்கு புண்ணியம் சேர்க்கும். தானத்தின் அடையாளமாய் இருந்தவர் கர்ணன். இவர் வாழ்ந்த காலத்தில் தன்

Read More