யுக வருடங்கள் பற்றி பார்த்தோம், யுகத்துக்கும் முந்தியது கல்பமாகும். யுகங்களையும் விட பெரியதாகும். மொத்தம் 6

Read More

கால அளவில் மிகப்பெரியது யுகங்கள் ஆகும். மிகச்சிறியது அல்பமாகும். யுகங்கள் என்பது மொத்தம் நான்கு. கிருதயுகம்,

Read More

பஞ்சாங்கம் என்பது வடமொழிச் சொல் ஆகும். பஞ்ச என்றால் ஐந்து.அங்கம் என்றால் பகுதி் (அ) உறுப்புகள்.

Read More

பஞ்சாங்கம் (எ) காலக்கணிதம் ஒருவர் தனது குடும்பத்தில் சுப காரியங்கள் செய்ய முடிவெடுக்கிறார், அதனை எப்போது

Read More

ஜாதகம் என்பது அவரவர் முற்பிறவியில் செய்த நல்வினை தீவினைகளின் தன்மைகளை கூறுவது. தீவினை செய்தோர் தீமையையும்,

Read More

சொந்த வீடு வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு உண்டா? ஒரு சொந்த வீட்டில் வாழ்வதென்பது மிக மிக

Read More